x
x
 
Strona głównaO ProjekcieDla EkspertówPliki do pobraniaGaleria zdjęćPatroni medialniKontakt
O Projekcie Informacja ogólna Organizacja Projektu Opis zadań Przewidywane rezultaty Projektu Konferencja końcowa
 1. Organizacja Projektu


  Struktura organizacyjna Projektu składa się z:

  • Komitetu Sterującego
  • Biura Koordynatora
  • Panelu Głównego
  • 3 paneli tematycznych (po jednym u każdego z konsorcjantów)

  Na poniższym rysunku szczegółowo przedstawiono strukturę organizacyjną Projektu:  Komitet Sterujący (KS) nadzoruje całość prac realizowanych przez Konsorcjum. KS czuwa na prawidłowością formalną, prawną i finansową. Bezpośrednio nadzoruje Koordynatora Projektu i prace panelu głównego. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Dyrektor Oddziału Chemii Nieorganicznej dr inż. Bożenna Pisarska, zastępcami mgr inż. Andrzej Jeske, dyrektor ekonomiczny IOŚ i prof. dr hab. inż. Andrzej Skulimowski, prezes Fundacji. Do zadań KS należy odbiór prac wykonanych przez Uczestników w ramach poszczególnych etapów projektu, ocena prac Konsorcjum (minimum raz na kwartał), przyjmowanie informacji Koordynatora Projektu na temat stanu realizacji projektu z punktu widzenia jego celów strategicznych, realizacji budżetu projektu, potencjalnych zagrożeń i sposobu zarządzania ryzykiem, nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych, akceptacja sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowych, a przede wszystkim podejmowanie decyzji strategicznych zwłaszcza w sytuacjach problemowych.

  Koordynatorem całości prac Projektu (KP) będzie mgr Małgorzata Tułaj, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. ekonomicznych. Do obowiązków KP należy bieżące zarządzanie projektem, czyli nadzór nad merytoryczną i finansową realizacją projektu, organizacja i koordynacja prac zespołu Projektu, terminowa realizacja harmonogramu, kierowanie rozwiązywaniem problemów merytorycznych i bieżących, sporządzanie i składanie raportów, a także monitorowanie wykonania wskaźników realizacji projektu. Koordynator powoła Biuro Koordynatora z siedzibą w IChN.

  Za wykonanie zadań badawczych projektu odpowiada Kierownik Naukowy Projektu, Lider Panelu Głównego – dr inż. Barbara Cichy oraz kierownicy badań - liderzy Projektu (paneli tematycznych) w jednostkach współpracujących z liderem: mgr inż. Krzysztof Czarnomski, kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami w Instytucie Ochrony Środowiska i prof. dr hab. inż. Andrzej Skulimowski lub osoba przez niego wyznaczona, każdy w zakresie realizowanym przez swoją instytucję. IChN odpowiedzialny będzie za panel technologiczno-przemysłowy, IOŚ - środowiskowo-społeczny, zaś Fundacja oprócz doboru i dozorowania metodologii badań prowadzić będzie panel ekonomiczny.

  Panel główny złożony jest z ekspertów - specjalistów z różnych zakresów, wybitnych w swoich dziedzinach, a zarazem kreatywnych i o szerokich horyzontach. Panel główny inicjuje proces foresight, prowadzi główne dyskusje panelowe i konferencję końcową. Główne dyskusje panelowe prowadzić będą: Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Wojciech Lubiewa-Wieleżyński i prof. dr hab. Jerzy Zwoździak.

  Panel główny i jego lider jest odpowiedzialny za Raport końcowy, scenariusze rozwoju oraz za merytoryczny przebieg całości Projektu.

  Panele tematyczne będą 3 i obejmować będą:

  • Technologiczny i przemysłowy aspekt problemu odpadów (odpowiedzialny IChN, główny ekspert panelu odpowiedzialny za merytoryczny przebieg procesu foresight w tym panelu: dr inż. Stanisław Folek).
  • Aspekt środowisko- zrównoważony rozwój, liderem panelu jest mgr inż. Krzysztof Czarnomski, głównym ekspertem merytorycznym jest prof. dr hab.Barbara Gworek, dyrektor IOŚ i ekspert UE.
  • Aspekt analityczno-ekonomiczny (odpowiedzialna Fundacja), lidera wyznaczy Zarząd Fundacji.


  Każdy z paneli tematycznych zajmuje się rekrutacją ekspertów zewnętrznych i przygotowaniem ankiet badań delfickich ze swojego obszaru działania oraz wprowadzaniem i przetwarzaniem danych. Całość procesu ankietowania i analizy danych zatwierdza i nadzoruje Panel główny.
Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO