x
x
 
Strona głównaO ProjekcieDla EkspertówPliki do pobraniaGaleria zdjęćPatroni medialniKontakt
O Projekcie Informacja ogólna Organizacja Projektu Opis zadań Przewidywane rezultaty Projektu Konferencja końcowa
  1. Informacja ogólna


    Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dąży do wzmocnienia roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Celami tego Programu są: wzmocnienie konkurencyjności, zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej nauki i gospodarki. Projekt ”Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny” charakteryzuje się silnym powiązaniem z przemysłem, poprzez program badawczy odpowiadający na ściśle zdefiniowane potrzeby przedsiębiorców. Foresight jest nowoczesnym narzędziem planowania, wskazującym na najbardziej akceptowane społecznie działania, na których powinna się koncentrować finansowa pomoc państwa. Rezultaty foresighta w postaci scenariuszy rozwoju pomagają decydentom podejmować decyzje trafne ekonomicznie i akceptowane przez społeczeństwo, a tym samym realizować zasadę zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym wyraża się między innymi poprzez realizację prac wyprzedzających rozwój, w tym prac o charakterze prognostycznym, w oparciu o wiedzę i doświadczenie najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki i przemysłu. Taki charakter ma nasz Projekt. Wdrożenie rezultatów projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki oraz do zwiększenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

    Środowisko przemysłu chemicznego poszukuje rozwiązań z zakresu zagospodarowania odpadów nierozerwalnie związanych z produkcją podstawowych chemikaliów lub stopniowego zastępowania nieefektywnych środowiskowo technologii i produktów innymi, alternatywnymi, które generują mniej odpadów, a w szczególności nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych bądź trudnych do zagospodarowania.

    Celem szczegółowym projektu jest identyfikacja i ocena potrzeb, możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu nieorganicznego w Polsce w horyzoncie czasowym do 2030 roku w kontekście towarzyszących mu odpadów. Aspekt ten może okazać się decydujący dla rozwoju tej branży przemysłu, a nawet dla utrzymania wszystkich istniejących asortymentów produktowych wytwarzanych przez ten przemysł. Aktualnie na składowiskach odpadów jest około 100 mln t odpadów nieorganicznych, a ich powtórne wykorzystanie jest minimalne. Przedmiotem rozważań będą: analiza gospodarki odpadowej oraz nowe i istniejące kierunki badań prowadzące do przyjaznych ekologicznie technologii generujących coraz mniej odpadów trudnych do gospodarczego wykorzystania. Wyniki analizy stanu dotychczasowego i wygenerowane przy różnych warunkach brzegowych najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju gospodarki odpadowej przemysłu nieorganicznego zostaną przekazane decydentom administracji państwowej i gospodarczej oraz wszystkim zainteresowanym. Wyniki te powinny służyć przygotowaniu odpowiednich działań wyprzedzających w obszarze gospodarczym oraz powinny być wykorzystane do tworzenia, a następnie realizacji, polityki naukowej i innowacyjnej państwa w zakresie objętym badaniem.

    W realizacji zadań wezmą bezpośredni udział trzy jednostki naukowe: Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, Instytut Ochrony Środowiska oraz Fundacja Progress & Business. W ramach projektu prowadzone będą panele dyskusyjne, sesje tematyczne na konferencjach naukowych, badania analityczne metodą Delphi, portal internetowy, baza wiedzy o odpadach i o technologiach oraz baza ekspertów. Przewiduje się zastosowanie nowoczesnych metod ilościowych i jakościowych wspomagających prognozowanie i badania forseightowe, co gwarantuje przekazanie zainteresowanym zobiektywizowanych raportów eksperckich oraz scenariuszy rozwoju.
Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO